چگونگی تسویه حساب

در شهر تهران و شهر های حومه تهران امکان ارسال و تسویه در محل وجود دارد و جهت ارسال شهر های دیگر لازم شما تسویه به طور کامل انحام دهید و همکاران ما کالا را به وسیله باربری برای شما ارسال خواهند کرد